Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Thứ năm 23/09/2021 05:00

Chiều 20/9, Đoàn công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế (QLKKT) tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Miều phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thực hiện Kế hoạch số 3199/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh năm 2021, Ban QLKKT tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách CCHC. Cải cách thể chế, đăng ký xây dựng 2 văn bản quy phạm pháp luật gồm: Quy chế quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh); Quy chế phối hợp thực hiện thu, nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh) và một số quyết định khác về Quy chế quản lý cửa khẩu, Quy chế phối hợp thực hiện thu nộp, phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng; theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thu nộp và quản lý phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng…

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), công khai TTHC và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ảnh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Trang thông tin điện tử Ban QLKKT. 100% TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Ban QLKKT tỉnh tại các quyết định công bố của tỉnh được niêm yết, công khai tại Phòng Tiếp công dân, Trang thông tin điện tử. Thường xuyên rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Ban QLKKT tỉnh đảm bảo theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về TTHC của cấp trên. Bãi bỏ 22 TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, công bố mới 25 danh mục TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, lĩnh vực lao động và tiền lương; sửa đổi, bổ sung 3 TTHC lĩnh vực việc làm theo quy định. Ban có 36/46 TTHC, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết từ 20% trở lên đối với mỗi TTHC.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 100% hồ sơ TTHC được thực hiện qua phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử. Đăng ký 3 TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thực hiện theo nguyên tắc 4 tại chỗ, tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tiếp nhận trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích. Tất cả các TTHC được niêm yết đầy đủ, công khai theo đúng duy định; đăng tải văn bản, TTHC trên website của Ban QLKKT và Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh thuận tiện cho cá nhân, doanh nghiệp truy cập, khai thác thông tin có nhu cầu thực hiện TTHC tại Ban. Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền của cơ quan là 46/46 TTHC, đạt 100%, trong đó có 6 TTHC cung cấp mức độ 3, 30 TTHC cung cấp mức độ 4, 10 TTHC cung cấp mức độ 2. 100% TTHC của Ban được đăng ký tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, Ban QLKKT tỉnh có 1.548/4.682 văn bản đi/đến được xử lý hoàn toàn trên hệ thống điện tử, trong đó có 1472 văn bản được áp dụng chữ ký số. Cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng Email công vụ; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan hành chính. Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO tại Quyết định số 775/QĐ-BQL ngày 16/6/2021 về cải cách tổ chức bộ máy, quản lý, thường xuyên tiến hành đánh giá hiệu quả sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; sử dụng biên chế và sắp xếp vị trí việc làm theo quy định hiện hành. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên thảo luận các vấn đề về: CCHC, TTHC, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, biên chế, đào tạo cán bộ, cập nhật các phầm mềm phục vụ chính quyền số; đăng ký tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích…

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban QLKKT tỉnh tiếp tục thực hiện rà soát lại công tác CCHC do UBND tỉnh giao để thực hiện các nhiệm vụ; đánh giá báo cáo Đề án sắp xếp tổ chức đơn vị sự nghiệp; xây dựng dự thảo cơ cấu chức năng, nhiệm vụ của Ban QLKKT tỉnh. Rà soát giảm thời gian thực hiện các TTHC nếu còn bất cập kiến nghị lên cấp trên để sớm xử lý, khắc phục; tiếp tục nâng cấp CCHC cấp độ 3, 4; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Đối với những kiến nghị như: thiếu biên chế, hướng dẫn thực hiện tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp…, đoàn kiểm tra sẽ báo cáo tỉnh để điều chỉnh.

Trường Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh