Hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Thứ bảy 06/02/2021 06:00

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, năm 2020, tỉnh tập trung đẩy mạnh CCHC trên tất cả các nội dung. Điều này đã và đang tạo ra nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần mang lại sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân.

Cơ sở vật chất, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo của cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh mang lại sự hài lòng, tin tưởng cho người dân.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, chuẩn bị và tạo đà cho việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm vượt khó khăn, thách thức thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với khôi phục, phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ, UBND tỉnh đề ra 17 chỉ tiêu, 8 nhóm giải pháp với phương châm hành động “Kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả” và ban hành kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020.

Trong năm, 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố ban hành kế hoạch CCHC và chủ động triển khai thực hiện theo đúng quy định. Nghiêm túc triển khai hiệu quả việc thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận “một cửa” các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 phê duyệt danh mục với 189 TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát tất cả các TTHC, quy trình giải quyết TTHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị trên Cổng dịch vụ công tỉnh, đặc biệt là các TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ban hành Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 7/10/2020 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến với 538 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh và 231 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp thực hiện đúng quy định về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Kết quả, 19/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 10/10 đơn vị cấp huyện, 161/161 đơn vị cấp xã duy trì thực hiện giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGate). Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp đã tiếp nhận 649 phản ánh, kiến nghị; hoàn thành xử lý 515 phản ánh, kiến nghị.

Về hiện đại hóa hành chính, phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan gắn với chữ ký số được tăng cường với 1.538 chứng thư số chuyên dùng được cơ quan, đơn vị, cá nhân lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sử dụng; 92% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử.

100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, Thành phố duy trì, cập nhật thông tin về hoạt động của cơ quan, đơn vị trên Trang thông tin điện tử. Đến hết năm 2020, tỉnh thực hiện tái cấu trúc quy trình tích hợp cung cấp 477 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống nghiệp vụ Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh và Hệ thống một cửa điện tử; thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết TTHC của người dân và doanh nghiệp. Năm 2020, Trung tâm tiếp nhận 15.699 hồ sơ TTHC của cá nhân, tổ chức, đã giải quyết và trả kết quả 14.959 hồ sơ. Kiểm soát chất lượng 49 dự thảo quyết định công bố TTHC và trình Chủ tịch UBND tỉnh ký 48 quyết định công bố TTHC.

Tham mưu ban hành 23 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng giải quyết của 11 sở, ngành. Tham mưu mở thêm 4 bàn quầy tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Công anh tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Anh Nguyễn Ngọc Lâm, phường Hòa Chung (Thành phố) chia sẻ: Tôi làm thủ tục cấp đổi bằng lái xe khá nhanh gọn, tôi hài lòng với môi trường làm việc tại đây từ việc lấy số thứ tự và chờ đến lượt làm thủ tục đều thoải mái, thuận tiện. Ngoài ra, thông tin thuộc các lĩnh vực khác được niêm yết công khai, giúp tôi thuận tiện tra cứu, tìm hiểu.

Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Thị Kiều Oanh cho biết: Trong năm, Sở tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện CCHC theo mục tiêu, nghị quyết của Chính phủ. Phối hợp rà soát, xây dựng các chương trình tổng thể về CCHC trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc triển khai, thực hiện theo đúng quy định. Tiếp tục tham mưu rà soát, sắp xếp lại bộ máy hành chính các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về TTHC; chuẩn bị các điều kiện để xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

Trong năm, tỉnh kịp thời rà soát chuẩn hóa, công khai 1.692 TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia. Tiếp nhận, giải quyết 43.432 hồ sơ; kết nối, tích hợp thành công và đưa vào sử dụng chính thức hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công Quốc gia, đồng thời kết nối với cổng Thanh toán trực tuyến của 34 ngân hàng/trung gian thanh toán 10/10 UBND huyện, Thành phố; 16 sở, ban, ngành công bố tài khoản, mã ngân hàng phục vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết TTHC.

Người dân đến làm thủ tục cấp mới chứng minh thư nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Những kết quả về CCHC góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu năm 2021 có 35% TTHC cung cấp mức độ 3, mức độ 4 được tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC đạt 80%; từ 95% trở lên số đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; bảo đảm 95% trở lên văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính, hồ sơ công việc của các cấp được xử lý trên môi trường mạng.

100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, Thành phố giải quyết TTHC thông qua hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh…, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tiếp tục đề cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thi hành nhiệm vụ, công vụ; gắn việc thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ, nâng cao trách nhiệm giải trình. Đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức và công dân.

Thái Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh