Hiệu quả từ việc sắp xếp lại các đơn vị trong ngành Y tế

Thứ tư 27/02/2019 06:00

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống y tế của tỉnh đã phát triển khá toàn diện. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế nhằm tiếp tục tạo ra các đơn vị trực thuộc “có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 được Sở Y tế xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần phải quyết tâm, tập trung trong tham mưu đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện.

Bác sĩ Nông Tuấn Phong (thứ hai từ phải sang), Giám đốc Sở Y tế kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Trạm Y tế xã Phan Thanh (Bảo Lạc). Ảnh: Đức Giang

Thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU ngày 8/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Sở Y tế đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, Thành phố tiến hành từng bước sắp xếp, thu gọn các đầu mối đơn vị, từ cuối năm 2018, ngành thực hiện sắp xếp một loạt đơn vị.
Xác định sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) cùng cấp trên cơ sở sáp nhập các tổ chức, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép, ngành Y tế đã tổ chức sắp xếp lại 7 trung tâm làm nhiệm vụ dự phòng tuyến tỉnh, gồm: Y tế dự phòng; Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng; Phòng, chống HIV/AIDS; Phòng, chống bệnh xã hội; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Nội tiết; Truyền thông giáo dục sức khỏe thành Trung tâm KSBT hoạt đồng lồng ghép. Được thành lập bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật về cải cách hành chính, tổ chức bộ máy đã được ban hành.
Bên cạnh đó, các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế đã cắt giảm và thu gọn thành một chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, các chương trình, dự án tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế theo từng lĩnh vực cho hệ thống y tế dự phòng đều cắt giảm, từ đó không cần thiết phải có nhiều đầu mối tiếp nhận tại địa phương như trước đây... Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của hoạt động y tế nên việc thành lập Trung tâm KSBT là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn đối với tỉnh Cao Bằng. Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
Tổng số người làm việc được giao năm 2018 của 7 đơn vị là 233 người (có mặt 224 người). Sau khi sắp xếp, kiện toàn, tình hình tổ chức bộ máy từ 7 đơn vị giảm xuống còn 1 đơn vị; giảm 17 phòng xuống còn 3 phòng; giảm 30 khoa xuống còn 13 khoa. Chuyển một số biên chế của Trung tâm Nội tiết về Trung tâm KSBT để thực hiện nhiệm vụ dự phòng; một số biên chế hành chính, hợp đồng lao động theo Hợp đồng 68 và biên chế tại các khoa lâm sàng sẽ chuyển về Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh. Số người đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo từ phó trưởng khoa, phòng trở lên giảm từ 91 người xuống còn 26 người.
Sau khi thành lập Trung tâm KSBT, hằng năm đã giảm phụ cấp chức vụ lãnh đạo trên 810 triệu đồng/năm; giảm 17 biên chế làm công tác hành chính trên 1 tỷ 155 triệu đồng/năm; giảm 4 lái xe hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trên 229 triệu đồng. Thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế (TTYT) đa chức năng bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực (PKĐKKV), ngành Y tế đã thành lập TTYT huyện, Thành phố trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất TTYT, BVĐK và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện, Thành phố.
TTYT huyện đa chức năng được thành lập đảm bảo thống nhất với các quy định pháp luật về cải cách hành chính, tổ chức bộ máy đã được ban hành. TTYT tuyến huyện đa chức năng được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, có năng lực quản trị và tự chủ, đảm bảo thực hiện tốt và có hiệu quả việc cung ứng dịch vụ y tế, dịch vụ dân số có chất lượng ngày càng cao; đội ngũ công chức, viên chức cơ cấu hợp lý theo chức danh nghề nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm, tinh giản đối với những vị trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ. Sau khi sắp xếp, kiện toàn và thành lập TTYT huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở ở cấp huyện có số lượng từ 39 đơn vị xuống còn 13 đơn vị. Các phòng chức năng, khoa chuyên môn của TTYT, BVĐK và Trung tâm DS - KHHGĐ được sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và tình hình thực tế hiện nay, gồm 5 phòng chức năng và 16 khoa chuyên môn. Số PKĐKKV thuộc TTYT huyện còn 2 phòng, giảm 16 phòng. Sau khi thành lập TTYT cấp huyện, biên chế vị trí hành chính dự kiến giảm 39 biên chế. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành giảm từ 104 vị trí xuống 43 vị trí; sẽ giảm chi phí hoạt động khoảng hơn 2 tỷ 366 triệu đồng/năm.
Để sắp xếp lại các đơn vị đạt hiệu quả, ngành Y tế đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo các đơn vị, coi trọng việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc và tinh giản biên chế hằng năm là nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch 202-KH/TU ngày 21/2/2018 và Đề án số 12-ĐA/TU ngày 8/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quán triệt, phổ biến, thông tin, tuyên truyền tới đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị trực thuộc về mục đích, yêu cầu của việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Thực hiện việc sắp xếp lại, khi giải thể, dồn nhiều đầu mối thành một đầu mối, quan trọng nhất trong sắp xếp là công tác cán bộ.
Sở Y tế đã xây dựng phương án hợp lý khi sáp nhập nhiều đơn vị thành một, với các cán bộ lãnh đạo đơn vị trong diện sắp xếp sắp đến tuổi nghỉ hưu được động viên để tự nguyện xin nghỉ quản lý điều hành. Còn lại thực hiện điều động, bổ nhiệm cán bộ theo quy định. Lãnh đạo ngành đã chỉ đạo và làm tốt công tác tư tưởng để công chức, viên chức, đảng viên hiểu và cùng chia sẻ. Trong quá trình thực hiện quy trình luôn bám sát nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo khách quan, minh bạch và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp. Bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý, giải quyết chế độ, chính sách đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, nhân sự đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, nắm bắt tình hình, ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong ngành nói chung, các đơn vị mới sắp xếp nói riêng, đồng thời phát hiện những bất cập, vướng mắc để tháo gỡ, tiếp tục tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả những nội dung đã thống nhất và được ban hành. Với sự đồng thuận, nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu tác động của sự sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị quyết số 19-NQ/TW  và Đề án số 12-ĐA/TU, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy ngành Y tế tỉnh Cao Bằng sẽ đạt được những kết quả quan trọng để y tế tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và công tác dân số trong tình hình mới.

Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh