Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Thứ năm 26/04/2018 06:00

 Với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, trong những năm qua, Sở Xây dựng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Cán bộ Bộ phận một cửa Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.

Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch CCHC. Tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách TTHC. Tổ chức triển khai thực hiện, kiện toàn lại Ban chỉ đạo CCHC và xây dựng chương trình kế hoạch CCHC của Sở, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng đề án tổ chức bộ máy.
Giai đoạn 2001 - 2010, Sở Xây dựng tổ chức quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức các văn bản về CCHC, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001 - 2010 và Kế hoạch hành động CCHC theo khung logic 2008 - 2010 của tỉnh. Giai đoạn 2001 - 2010, có 48 loại TTHC đã ban hành của Sở được công bố công khai. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa được duy trì thường xuyên, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, công dân giải quyết công việc thuận tiện, nhanh chóng, đúng thời gian, không phải đi lại nhiều nơi và giao dịch với nhiều bộ phận như trước đây. Thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Sở đã ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn và hằng năm. Việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo đúng quy trình, công tác rà soát văn bản được duy trì thường xuyên; bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở không ngừng được củng cố, kịp thời khắc phục những mặt còn hạn chế. Việc kiểm soát TTHC luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.
Hằng năm, Sở ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC. Qua rà soát  57 bộ TTHC của Sở đã giảm được 18 TTHC. Đồng thời, 39 TTHC được Sở thực hiện giải quyết theo mô hình một cửa, một cửa liên thông và hiện đại. Năm 2017, bộ phận một cửa đã tiếp nhận và giải quyết 209 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Nhìn chung, TTHC của Sở Xây dựng được tổ chức rà soát thường xuyên. Khi phát hiện những điểm không phù hợp với văn bản mới ban hành đã chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và UBND tỉnh sửa đổi, thay thế và trình tỉnh quyết định phê duyệt, công bố. Thông tin về TTHC thuộc thẩm quyền được công khai niêm yết đầy đủ tại bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định. Việc thực hiện báo cáo trên hệ thống phần mềm quản lý, đánh giá kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, đầy đủ, đảm bảo thời gian. Việc công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư và kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC được thực hiện đầy đủ, công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ và trên Trang thông tin điện tử của Sở.
Công tác tổ chức bộ máy được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, tuyển dụng cán bộ, công chức đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo kế hoạch đào tạo hằng năm. Đổi mới phương pháp quản lý, kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Chống lãng phí và thực hành tiết kiệm tại cơ quan, đơn vị. Việc hiện đại hóa nền hành chính đã cải thiện điều kiện làm việc, như: trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện làm việc, nâng cấp mạng nội bộ nhằm nâng cao chất lượng trong thi hành công vụ và mang tính chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu công việc được giao.
Sở Xây dựng đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; thực hiện tốt nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch CCHC năm 2018 của tỉnh; triển khai xây dựng Nghị quyết của HĐND và văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2018; xây dựng và trình tỉnh công bố TTHC thuộc cấp huyện, cấp xã; tiếp tục tiến hành rà soát, tự rà soát và thực hiện các quy định về đơn giản hóa công tác CCHC, công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Bài và ảnh: Nhật Thương

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh