Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước năm 2017

Thứ tư 04/01/2017 06:00

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3653/KH-UBND về cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017.

Theo kế hoạch, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 30CQN-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 27/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác CCHC từ nay đến năm 2020; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch CCHC Nhà nước của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về CCHC.

Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh; thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, chuẩn hóa bộ TTHC trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh; kịp thời công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cả ba cấp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện Kế hoạch số 2508/KH-BCĐCCCVCC ngày 10/9/2013 của Ban Chỉ đạo cải cách công vụ, công chức tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 36a/QN-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; hoàn thiện, ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố quán triệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được giao trong Kế hoạch số 3764/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về hành động xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc nhằm đảm bảo an toàn thông tin theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 6/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị tiếp tục đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, TTHC.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh