Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025

Thứ sáu 10/09/2021 15:00

Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung Chỉ thị như sau:

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính đã được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện toàn diện theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và đạt được những kết quả tích cực; 100% xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thành lập và đưa vào hoạt động bước đầu có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân, cơ quan, doanh nghiệp; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có nơi còn mang tính hình thức; tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến được xử lý mức độ 3, 4 rất thấp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính còn hạn chế, nhất là ở cấp huyện, cấp xã; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh (SIPAS) ở vị trí rất thấp so với các địa phương trong cả nước.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, chưa có giải pháp tích cực để triển khai thực hiện; năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính còn hạn chế, chưa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính có mặt chưa nghiêm; kinh phí đầu tư cho công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền triển khai thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, trong đó tập trung:

- Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính của tỉnh. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ tại các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ công khai, minh bạch, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục thực hiện cơ cấu công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm; đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ; thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá chất lượng sau đào tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

- Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đảm bảo đúng quy định, thiết thực và hiệu quả tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học công nghệ.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về công tác cải cách hành chính, khuyến khích những ý tưởng, cách làm hay, mô hình mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả thiết thực.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xác định kết quả cải cách hành chính hằng năm là một trong những nội dung quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương, đồng thời là tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân; đối với những người đứng đầu đã được yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, nhưng không có chuyển biến thì phải xem xét trách nhiệm, năng lực cán bộ.

- Bố trí ngân sách phù hợp để đảm bảo điều kiện vật chất cho việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2010 của Chính phủ.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện cải cách hành chính; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội trong quá trình triển khai cải cách hành chính gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

5. Các huyện ủy, Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị; hằng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác thi đua, khen thưởng.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và tuyên truyền cải cách hành chính khác với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

7. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                           BÍ THƯ

                                        Đã ký

                                             Lại Xuân Môn

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh