Bảo Lạc đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ sáu 30/12/2016 06:00

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bước đột phá trong việc xây dựng bộ máy hành chính từ “quản lý” sang “phục vụ”, thời gian qua, huyện Bảo Lạc đã tập trung triển khai các giải pháp, kế hoạch CCHC trên tất cả các lĩnh vực như: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính.

Đội ngũ công an viên huyện Bảo Lạc tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ.
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện Bảo Lạc đã xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước huyện Bảo Lạc giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch CCHC nhà nước huyện Bảo Lạc năm 2016. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và thực hiện cơ chế một cửa. UBND huyện tích cực chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị mình. 

Đảm bảo việc thực hiện công tác CCHC mang lại hiệu quả, các cơ quan, đơn vị gắn CCHC với công tác thi đua khen thưởng hằng năm. Nhiệm vụ và kết quả thực hiện đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị được UBND huyện đưa vào hệ thống các tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; không xem xét khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 đối với những cơ quan, đơn vị đạt chỉ số CCHC thấp hơn 50%. Tăng cường công tác kiểm tra CCHC tại các cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện sai sót và hướng dẫn cơ sở thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thực hiện cải cách thể chế, huyện tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn chú trọng việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, thường xuyên cập nhật mới những văn bản của Trung ương, tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định. Việc xây dựng nghị quyết HĐND và quyết định của UBND các cấp được thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định từ khâu xây dựng dự thảo, thẩm định đến thông qua dự thảo và ban hành văn bản.

UBND huyện tăng cường kiểm soát việc ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền, thường xuyên cập nhật các TTHC các ngành, lĩnh vực đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, kịp thời thực hiện công khai, đúng quy định các TTHC mới, TTHC bãi bỏ, thay thế ở các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức theo dõi. Các TTHC được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và UBND các xã, thị trấn. Phòng Tư pháp thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện và báo cáo UBND huyện những TTHC chồng chéo, gây khó khăn cho người dân và các tổ chức, kịp thời giải quyết những vướng mắc.
Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, 11/13 phòng, ban chuyên môn của huyện đã xây dựng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức. UBND huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp đảm bảo theo cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đúng với đề án được UBND tỉnh phê duyệt. Quản lý biên chế ở các xã đảm bảo quy định chức danh, số lượng cán bộ, công chức cấp xã. Thường xuyên tiến hành rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Rà soát, kiện toàn lại các phòng, ban theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định để đáp ứng công việc được giao. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế, hằng năm rà soát đối tượng thuộc diện tinh giản, lập danh sách, lập dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế trình phê duyệt. Trong năm 2016, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho 3 người, dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2017 giải quyết cho 7 người được nghỉ theo chế độ. Thực hiện công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cử 80 cán bộ, công chức đi bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Thường xuyên áp dụng, triển khai thực hiện tốt các chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công..., thực hiện cải cách tài chính công. Các đơn vị rà soát, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn, đặc biệt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa". Duy trì áp dụng thường xuyên hệ thống quản lý văn bản và điều hành văn bản vnptioffice trong cơ quan; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 trong hoạt động của các đơn vị trên địa bàn huyện... 

Công tác CCHC của Bảo Lạc tuy đã đạt một số kết quả nhưng còn hạn chế cần khắc phục, đó là việc thực hiện công tác CCHC chưa mang tính đồng bộ, chưa thực sự phát huy vai trò của người đứng đầu và vai trò của cấp ủy, cơ sở đảng trong thực hiện CCHC. Cơ chế “một cửa” được triển khai thực hiện nhưng chất lượng hoạt động một số đơn vị chưa cao, còn nặng về hình thức; điều kiện và trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một số xã chưa đảm bảo. Một số cơ quan, đơn vị chưa niêm yết công khai hoặc có niêm yết nhưng chưa đúng theo quy định. Việc cập nhật TTHC mới chưa được thực hiện thường xuyên. 

Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc Công Văn Hưu cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo các cấp ủy, nhất là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước cấp trên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ CCCH gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể. Tập trung chỉ đạo rà soát việc thực hiện công khai niêm yết các TTHC; rà soát, kiểm tra việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật...           

Minh Ngọc

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh